آشنایی با ورزش کونگ فو

ورزش کونگ فو

آشنایی با پیدایش ورزش کونگ فو در گذشته های دور فردی به نام بودیهارما از هند به چین سفر می کند. بعد ها چینی ها به او تامو می گفتند. تامو به معبد شائولین رفت. او که راهب شده بود و به بسیاری از راهبان جوان آموزش مذهبی می داد به این نکته رسید که […]