ورزش باستانی ، ورزشی با ریشه ایرانی

ورزش باستانی

ورزش باستانی در تاریخ ما در تاریخ آمده است که زورخانه به سبک امروزی حدود 700 سال پیش پدید آمده است. به امر محمود معروف به پوریای ولی که از مردم خوارزم بوده است به این شکل سازمان دهی شده است. اما قبل از این تاریخ نیز حرکات این ورزش و به خصوص کشتی گرفتن […]